М.Қозыбаев атындағы СҚУ КЕАҚ орыс тілінен І қашықтықтан олимпиада